top of page
BM logo doorzichtig Def.png

Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld op 1 januari 2024 te Aalsmeer.

In het onderstaande staat omschreven welke voorwaarden van toepassing zijn op de diensten en werkzaamheden van Birth Miracles. Zo weet je wat je van mij kan verwachten.

  My Story

  Artikel 1. Definities:

  1.  Birth Miracles: Abigail Augustuszoon geboortecoach, gevestigd te Aalsmeer onder KvK nr. 92580505.

  2.  Opdrachtgever: de ondergetekende(n), aanstaande ouder en eventuele partner, die met Birth Miracles een overeenkomst is/zijn aangegaan.

  3.  Partijen: Birth Miracles en Opdrachtgever samen.

  Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

  1.  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Birth Miracles.

  2.  Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

  3.  Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van Opdrachtgever of van derden uitdrukkelijk uit. De toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van Birth Miracles gelden wel, en zullen tijdig worden verstrekt indien van toepassing.

  4.  Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledige van toepassing.

  5.  Indien zich een situatie voordoet die niet wordt gedekt door deze Algemene Voorwaarden, zal de situatie worden bekeken vanuit de geest van deze voorwaarden.

  Artikel 3. Tarieven en betalingen

  1.  De tarieven zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief eventuele overige kosten zoals reis- of parkeerkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

  2.  Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, gelden de tarieven die op de website van Birth Miracles staan omschreven. Reiskosten à €0,23 per kilometer en eventuele parkeerkosten worden apart berekend en achteraf gefactureerd.

  3.  Facturen dienen betaald te zijn binnen het aantal kalenderdagen aangegeven op de factuur, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt. Een betaling dient te allen tijde voldaan te zijn voor aanvang van de diensten of werkzaamheden.

  4.  Betaling in termijnen is mogelijk. Birth Miracles en Opdrachtgever treden dan in overleg om een regeling te treffen die voor beide partijen acceptabel is.

  5.  De verantwoordelijkheid voor het aanvragen van een vergoeding bij de zorgverzekeraar, indien van toepassing, ligt bij de Opdrachtgever. Opdrachtgever is verplicht de kosten zoals in dit artikel benoemd te betalen, waarna Opdrachtgever de factuur zelf kan indienen bij de zorgverzekeraar.

  6.  Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van de betalingsverplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever.

  Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

  1.  Birth Miracles zal zich ten allen tijde inspannen om de overeengekomen diensten en/of werkzaamheden naar beste kunnen uit te voeren. Birth Miracles is nimmer aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat Opdrachtgever beoogt, noch is Birth Miracles verantwoordelijk voor het bereiken van het resultaat dat Opdrachtgever beoogt. Om kwaliteit te garanderen en competenties te verbeteren zal zij regelmatig gebruik maken van intervisie, supervisie en bijscholingen.

  2.  Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Birth Miracles aangeeft dan deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de geboorte coaching en begeleiding, tijdig aan Birth Miracles worden verstrekt.

  3.  Ondertekening van deze Algemene Voorwaarden impliceert automatisch en onmiddellijk, dat de Opdrachtgever verklaart zelf volledige verantwoording te dragen voor de gevolgen van uit de diensten en/of werkzaamheden voortvloeiende handelingen voor het eigen lichaam en de eigen gezondheid.

  4.  Deelname aan alle activiteiten of diensten van Birth Miracles zijn geheel op eigen risico.

  5.  Tijdens een bevalling draagt Birth Miracles nimmer medische verantwoordelijkheid en Opdrachtgever vrijwaart Birth Miracles dan ook van alle aansprakelijkheid, ook in afwezigheid van een medisch bevoegde.

  Artikel 5. Wijziging en annulering van afspraken

  1.  Birth Miracles is gerechtigd om tot 2 kalenderdagen voor een gemaakte afspraak deze te verplaatsen in overleg met Opdrachtgever. Indien deze afspraak vooraf betaald is en niet binnen 1 kalendermaand na de originele afspraak voortgang kan hebben, zal de betaling worden gerestitueerd.

  2.  Annulering van een afspraak is tot 48 uur voor aanvang kosteloos, mits de annulering schriftelijk plaatsvindt. Bij annulering tussen 24 en 48 uur wordt 50% van de overeengekomen prijs doorberekend. Bij annulering binnen 24 uur wordt de volledige prijs doorberekend. Indien de Opdrachtgever zonder schriftelijke annulering niet bereikbaar is voor de geplande afspraak, is Birth Miracles gerechtigd om naast de overeengekomen prijs tevens de gemaakte reis- en parkeerkosten door te berekenen.

  Artikel 6. Onvoorziene omstandigheden en overmacht

  1.  Van onvoorziene omstandigheden en overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeengekomen diensten en/of werkzaamheden, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar Birth Miracles redelijkerwijs geen invloed op kan uitoefenen, zoals het begeleiden van een bevalling van een andere opdrachtgever, ongevallen, brand, ziekte, extreme weersomstandigheden en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot personen en/of materialen welke voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk zijn.

  2.  Birth Miracles heeft in het geval van onvoorziene omstandigheden het recht om (onderdelen van) de diensten en/of werkzaamheden te onderbreken, verplaatsen en/of annuleren. Opdrachtgever zal hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gebracht. Opdrachtgever heeft vervolgens het recht om deze opnieuw in te plannen of anders kosteloos te annuleren. Het reeds door Opdrachtgever betaalde bedrag wordt in dat geval door Birth Miracles gerestitueerd. Diensten die onder de doulabegeleiding vallen, worden zo snel mogelijk opnieuw ingepland op een voor de Opdrachtgever geschikt moment

  3.  Birth Miracles is gerechtigd om bij overmacht of bij geplande afwezigheid, derden in te schakelen voor de uitvoering van de diensten en/of werkzaamheden. Bij de selectie van derden zal Birth Miracles de nodige zorgvuldigheid in acht nemen, en zal, indien redelijkerwijs mogelijk, de Opdrachtgever ten allen tijde in de gelegenheid stellen om kennis te maken met de plaatsvervangende derden.

  Artikel 7. Aansprakelijkheid

  1.  Birth Miracles is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van Opdrachtgever.

  2.  Behoudens ingeval van opzet of grove schuld aan de zijde van Birth Miracles, is Birth Miracles op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor enig lichamelijk of geestelijk letsel dat Opdrachtgever overkomt tijdens of als gevolg van de diensten en/of werkzaamheden.

  3.  Birth Miracles is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met informatie op de website, informatie in de ter beschikking gestelde materialen of de wijziging of annulering van (onderdelen van) de diensten en/of werkzaamheden door Birth Miracles.

  4.  Elke aansprakelijkheid van Birth Miracles voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

  5.  Opdrachtgever vrijwaart Birth Miracles voor eventuele aanspraken van derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot andere ondersteuners, familie, vrienden of hulpen binnen je geboorteteam.

  6.  Birth Miracles is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor het beroepsmatig toepassen/uitvoeren van kennis/handelingen door Opdrachtgever, zoals opgedaan tijdens de diensten en/of werkzaamheden.

  Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten

  1.  De intellectuele eigendomsrechten op de door Birth Miracles aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen en de website van Birth Miracles berusten bij Birth Miracles. Het is de Opdrachtgever nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en/of de verstrekte documentatie en/of informatie van de website te verveelvoudigen, openbaar te maken of ter beschikking te stellen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Birth Miracles.

  2.  Birth Miracles behoudt zich het recht voor tot het maken beeld- en/of geluidsopnamen tijdens de diensten en/of werkzaamheden. Birth Miracles zal ten allen tijde toestemming aan Opdrachtgever vragen om deze te gebruiken voor eigen cursus- en promotieactiviteiten.

  Artikel 9. Geheimhouding

  1.  Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit nadrukkelijk door een der partijen is gemeld of indien dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

  2.  Tijdens de begeleiding worden gegevens van Opdrachtgever verzameld ten behoeve van het optimaal uitvoeren van de overeenkomst. Hierop is de privacy verklaring van Birth Miracles van toepassing.

  Artikel 10. Toepasselijk recht & geschillen

  1.  Op de rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en Birth Miracles is Nederlands recht van toepassing.

  2.  Birth Miracles is aangesloten bij de RBVR Academy (Relaxed bevallen vanuit Regie). Hierdoor draagt zij rechtmatig de titel van RBVR geboortecoach.

  3.  Birth Miracles is aangesloten bij de BiA Doula te Amsterdam. Indien er klachten of geschillen bestaan over Birth Miracles en haar diensten, kunnen deze gericht worden aan de BIA doula volgens haar opgestelde Klachtenprocedure.

  Privacy Verklaring

  Birth Miracles, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

  Contactgegevens:

  Birth Miracles
  www.birthmiracles.nl
  t.a.v. Abigail Augustuszoon - Gillis

  +31624291932
  info@birthmiracles.nl

  Persoonsgegevens die wij verwerken
  Birth Miracles verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  – Voor- en achternaam
  – Geslacht
  – Geboortedatum
  – Adresgegevens
  – Telefoonnummer
  – E-mailadres
  – Bankrekeningnummer
  – Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  Birth Miracles verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

  – Godsdienst of levensovertuiging
  – Seksuele leven
  – Gezondheid

  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
  Birth Miracles verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  – Het afhandelen van jouw betaling
  – Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  – Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  – Om goederen en diensten bij je af te leveren
  – Birth Miracles verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

  Geautomatiseerde besluitvorming
  Birth Miracles neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Birth Miracles) tussen zit.

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  Birth Miraclesbewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

  Bijzondere persoonsgegevens: 

  – Godsdienst of levensovertuiging,
  – Seksuele leven,
  – Gezondheid.

  Persoonsgegevens (deel 1): 

  – Achternaam,
  – Geslacht,
  – Geboortedatum,
  – Telefoonnummer,
  – Bankrekeningnummer,
  – Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

  Persoonsgegevens (deel 2): deze gegevens worden maximaal 7 jaar bewaard voor intern gebruik (bedrijfsvoering & verjaardagskalender) en het maken van statistieken door Birth Miracles. Er worden passende organisatorische en technische methodieken toegepast, zoals het beveiligen van de map met deze gegevens met een wachtwoord. De gegevens kunnen tevens gebruikt worden voor externe publicatie, maar zullen ten alle tijden eerst geanonimiseerd worden. Hieronder vallen gegevens over:

  – Voornaam,
  – Adresgegevens,
  – Voornaam baby,
  – Geslacht baby,
  – Geboortedatum baby,
  – E-mailadres,
  – Korte samenvatting geboorte.

  Delen van persoonsgegevens met derden
  Birth Miracles verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Birth Miracles blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

   

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
  Birth Miracles gebruikt verschillende soorten cookies. We verwijzen gemakshalve naar ons cookiesbeleid voor specificaties.

   

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Birth Miracles en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

  Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@birthmiracles.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

  We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

  Birth Miracles wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
   https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
  Birth Miracles neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@birthmiracles.nl.

  bottom of page